Adatkezelési szabályzat

A Zöld Kerék Alapítvány adatkezelési szabályzata

 

A Zöld Kerék Alapítvány, továbbiakban: alapítvány (Székhely: 4400 Nyíregyháza, Arany János út 7. I/104., adószám: 18799750-1-15, 2011. évi CXII. törvény 68 p. 6. bekezdése alapján) tiszteletben tartja a személyes adatok védelméhez fűződő alkotmányos alapjogot, valamint az Európai Unió és a Tanács által elfogadott általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation, amelynek tartalma szerint mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról.

 

*Az adatkezelés magában foglal szinte minden, a személyes adatokon végzett cselekményt, így azok felvételét, gyűjtését, tárolását, különböző célokra történő felhasználását, továbbítását, módosítását, hogy csak néhány adatkezelési műveletet említsünk. Az ezt végző személy az adatkezelő. Az, aki az adatkezelő megbízásából és nevében személyes adatokkal dolgozik, az adatfeldolgozó.

 

Az alapítvány a felhasználók személyes adatait a mindenkor hatályos jogszabályokkal összhangban kezeli, amelyeket az adatkezelés minden fázisában köteles betartani. Az alapítvány által végzett adatkezelésre elsősorban az alábbi jogszabályok adat- és titokvédelmi rendelkezései az irányadóak:

• Az Európai Unió és a Tanács által elfogadott általános adatvédelmi rendelet (General Data Protection Regulation).

• Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény,

• A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,

• A Kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvényben foglalt valamennyi kötelezettségre

• 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

 

Az információs önrendelkezési jog érvényesítése végett az alapítvány a személyes adatokat kizárólag az érintett hozzájárulásával tárolja és dolgozza fel adatállományaiban, és mindenki számára követhetővé teszi az adatfeldolgozás egész útját, vagyis hogy mely adatok, milyen célokra, ki által, hol és mikor kerülnek feldolgozásra. Érintettek köre: e-mail-ben küldött hírlevélre feliratkozó személyek.

A weboldal adatkezelője: Zöld Kerék Alapítvány

Adatkezelés célja: hírlevél küldés, tájékoztatás

Adatok törlési határideje: érintett kérésére történő törlés

Feldolgozás: elektronikus

Törvény vagy jogalap: érintett személy proaktív hozzájárulása

 

Az alapítvány a tudomására jutott személyes adatokat köteles bizalmasan kezelni, azok megismerését az érintett előzetes hozzájárulása nélkül más személy számára nem teheti lehetővé, illetve azokat nem hozhatja nyilvánosságra. A kezelt adatokat harmadik fél részére át nem adhatja. A titoktartási kötelezettség az alapítvány alkalmazottját, kuratóriumát, megbízottját a szolgáltatóval azonos módon terheli és megszegéséért a jogszabályok szerinti felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség az alkalmazottat a munkaviszony, a tagot a tagsági viszony, a megbízottat a megbízási jogviszony megszűnése után is terheli.

 

A kezelt személyes adatok biztonságát, illetve az internetes hálózat igénybevételével továbbított közlések titkosságát elsősorban a különböző számítógépes visszaélések, támadások fenyegetik.

Ilyen visszaélések:

 

a) a számítógépes vírusok, amelyek a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatok sérülését, megsemmisülését eredményezhetik,

b) a számítógépes betörés, amelynek során a szolgáltató által tárolt személyes és egyéb adatokhoz illetéktelen személyek jogosulatlanul hozzáférhetnek, azokat megváltoztathatják vagy nyilvánosságra hozhatják,

c) a számítógépes kalózkodás, amelynek során az Internet hálózat igénybevételével továbbított közlések tartalmát illetéktelen személyek kifürkészhetik.

 

Ezen visszaélések megelőzése érdekében a tárolt adatok csak jelszóval hozzáférhetőek, mind az operációs rendszer, mind a tűzfal és vírusvédelmi szoftver frissítése naprakész kell, hogy legyen.

 

Az alapítvány, partnerei, munkatársai, kötelesek a tőlük elvárható műszaki és szervezési intézkedéseket megtenni a fentebb meghatározott veszélyek csökkentése, illetve elhárítása érdekében.

 

Adatai törlését bárki az adatkezelőhöz címzett nyilatkozattal kérheti szóban, írásban, postai címen, e-mail címen.

 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóságnál regisztrált adatkezelők vagyunk.

(NAIH-138119/2018)

 

A szabályzat letölthető PDF-ben az alábbi linkről:

Adatkezelési szabályzat

NAIH nyilvántartási határozat:

166372 NAIH.pdf

 

Nyíregyháza, 2018. május 23.

 

Adatkezelő adatai:

Zöld Kerék Alapítvány

4400 Nyíregyháza, Arany János út 7.

zoldkero@gmail.com

Kazai Béla (a kuratórium elnöke)

+36 70 220 3885

www.zoldkero.hu